• sport 6
  • sport 6
 

آگهی فراخوان شناسایی

مشاوران و پیمانکاران حوزه میراث فرهنگی


از جمله وظایف و اختیارات صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مندرج در ماده 4 اساسنامه این مؤسسه، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیاء و ارائه حمایت های کارشناسی به متقاضیان و سرمایه گذاران از عمده وظایف صندوق احیاء می باشد.

از اینرو صندوق احیاء در نظر دارد در راستای بسترسازی و تسهیل فرایند کارشناسی فنی، مشاوره و اجرای احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و حمایت از مالکان و متقاضیان سرمایه گذاری در اماکن تاریخی و همچنین با توجه به آغاز فرایند واگذاری مدیریت بهره‌برداری اماکن تاریخی تحت اختیار در سال 93 نسبت به تهیه فهرست مشاوران (حقیقی/حقوقی) با تخصص "میراث فرهنگی " و پیمانکاران(حقیقی/حقوقی) با تخصص "مرمت آثار باستانی"جهت شناسایی و معرفی آن به متقاضیان اقدام نماید. (فهرست فوق، مورد ارزیابی قرار گرفته و تحت عنوان فهرست بلندمشاوران و پیمانکاران صاحب صلاحیت " به متقاضیان معرفی خواهد شد.)

بنابراین خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری، نسبت به درج مشخصات خود در سایت اینترنتی این مؤسسه وتکمیل و ارسال اطلاعات براساس فرم های پیوست اقدام نمایید.

لازم به ذکر است مستندات ارائه شده، ملاک ارزیابی و احراز صلاحیت مشاوران و پیمانکاران (حقیقی/ حقوقی) خواهد بود.